lunes, 2 de julio de 2012

Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació (habitatge usat)

La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per a ser destinat a residència de persones i té les condicions tècniques d'habitabilitat segons la normativa vigent.

A qui va dirigit?
A les persones propietàries de l'habitatge, administradores o representants autoritzats.

Quan ens poden demanar la cèdula?
 Al transmetre un habitatge en Venda, Lloguer o Cessió d'ús.
També serveix per donar-se d'alta dels serveis
Aigua, Electricitat, Gas, Telecomunicacions i altres serveis.

Com s’aconsegueix i quins tràmits s’han de seguir?
1.   El client truca al tècnic particular per la realització del Certificat.
2.    El tècnic realitza la inspecció de l’habitatge i comprova les mesures i superfícies del mateix són les correctes, i realitza el “check list” del compliment del requisits de l’habitatge.
3.    L’Arquitecte emet un certificat tècnic de compliment que porta incorporada la sol·licitud en el mateix formulari. Aquest formulari va visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
4.    Aquest certificat s’ha de portar a l’oficina territorial d’habitatge, en nostre cas en;
Demarcació de Lleida
C/ Canyeret, 2
25007 Lleida
5.    Un cop realitzat el registre d’entrada de la documentació, reps una carta de pagament de la tramitació de la cèdula (taxa de 6,75€).
6.    Pagament de la taxa de la cèdula.
7.    Recollida de la CÈDULA HABITABILITAT DE SEGONA OCUPACIÓ.
Concretament al Departament de Lleida el termini aproximat de recollida sol oscil·lar entre una i dues setmanes desprès de la realització de la sol·licitud.


QUINS SÓN ELS TRÀMITS QUE NOSALTRES REALITZEM?
Del 2on al 7è + un 8è d’entregar la cèdula al Client.
Es realitza tot el seguiment  de la tramitació fins la consecució de l’objectiu final d’obtenir la cèdula d’habitabilitat.

Normalment, durant el procés de tramitació i acceptació del certificat sempre pot haver-hi petites discrepàncies, tenir que aportar documentació o aclariments d’algun tipus, fet que cada propietari agraeix que ho respongui el tècnic contractat i no tingui que realitzar-ho per si mateix, normalment amb un context que no coneix.
Actualment es pot observar que s’ofereixen cèdules a molt baix cost, principalment per Internet, en tot cas es basarà molt possiblement en la NO-realització dels tràmits abans detallats o simplement en la realització parcial e insuficient dels mateixos.

Podeu trobar mes informació a respecte en: